Skolebygg må ha fleksible løsninger som gjør det mulig å legge til rette for likestilt deltakelse for alle elever

Ny undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker.

Ti skoleansatte er intervjuet om hvilke erfaringer de har med hvordan elever med kognitive og sensoriske vansker påvirkes av det fysiske læringsmiljøet.

 

Elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom er eksempler på elever med denne type vansker, men mange flere elever kan ha tilsvarende utfordringer.

 

Tilstrekkelig med grupperom og mulighet for å skjerme enkeltelever for lyd- og synsinntrykk er av hovedfunnene.

 

Undersøkelsen er for liten i omfang til at resultatene kan generaliseres, men erfaringer og synspunkter fra informantene kan likevel ha nytteverdi som brukererfaringer når nye skoler skal planlegges og eksisterende skoler skal rehabiliteres.

 

Undersøkelsen er et supplement til rapporten Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker fra 2018 hvor det ble samlet erfaringer om det fysiske læringsmiljøet for elever med denne type vansker fra interesseorganisasjoner, fagmiljøer og fra litteratur.

 

Erfaringene fra de skoleansatte viser seg i hovedsak å være sammenfallende med funnene i rapporten fra 2018.

Last ned rapporten Undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker. Sammenfatning av intervjuer med ti skoleansatte (2020) som PDF-fil. 

Prosjektet har vært finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Prosjektleder: Karen Anne Noer, Universell Utforming AS

 

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019