Hopp over navigasjon

Våre oppdrag

På denne siden finner du et utvalg av noen av våre oppdrag innen universell utforming innen fagområdene bygg og uteområder, persontransport, velferdsteknologi og eHelse, digital tilgjengelighet, samt prosjekter innen lover og standardisering. 

Bygg og uteområder

Klasserom med gode kontastfarger

Hebekk skole - kvalitetssikring av prosjektering

Hebekk skole er en barneskole på Ski. Universell Utforming AS kvalitetssikret plantegninger av hovedbygg og bygg med gymsal (2017/2018).
Vår oppdragsgiver: Ski kommune
Arkitekt: Planforum Arkitekter
Entreprenør: Betonmast Hæhre Østfold
Fargepalett, fasade og interiør: KOI Fargestudio og Planforum Arkitekter

Foto: Birgit Fauske Copyright: KOI Fargestudio

Inngangsparti Roverud skole

Roverud skole - tilstandvurdering

Kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg.

Roverud skole i Kongsvinger kommune ble i 1970 bygget som
barne- og ungdomsskole, men er i dag en barneskole. 

Universell utforming AS har

kartlagt universell utforming i bygget ved å registrere avvik, komme med
forslag til utbedringstiltak inkludert kostnadsestimater (2019).

Vår oppdragsgiver: Kongsvinger kommune

Fasaden til Kongsvinger ungdomsskole

Kongsvinger ungdomsskole

 -kvalitetssikring av prosjektering

Skolen er prosjektert og bygget for 720 elever og ble tatt i bruk ved skolestart i 2018.

Universell Utforming AS kvalitetssikret prosjekteringen av bygg og uteområder (2018).

Vår oppdragsgiver: Kongsvinger kommune
Arkitekt/interiørarkitekt: hlm arkitektur
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Totalentreprenør: Ø.M.Fjeld

Follo barne og ungdomsskole

Follo barne- og ungdomsskole - uavhengig kontroll

Follo barne- og ungdomsskole er en interkommunal spesialskole på Vevelstad i Nordre Follo kommune. Skolen er prosjektert for 60 elever og like mange ansatte. Prosjektet var ferdig til skolestart i 2018. Universell Utforming AS gjennomførte uavhengig kontroll av universell utforming (prosjektering og utførelse) av bygg og uteområder (2017/2018).

Vår oppdragsgiver: Ski kommune
Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS
Totalentreprenør: Skanska Husfabrikken AS

 

Jente som klarter i lekestativ

Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker - publikasjon

I publikasjonen «Universell utforming for elever med kognitive og sensoriske vansker» er oppmerksomheten rettet mot elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom ettersom mange av disse elevene kan ha kognitive og sensoriske vansker. 

 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Plantegning av byggene

Jessheim Park - uavhengig kontroll

Jessheim Park (Bygg F, G, H) ligger i Jessheim sentrum. 

Universell Utforming AS gjennomførte uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tre leilighetsbygg med tilhørende uteområder (2017/2018).
Vår oppdragsgiver: Jessheim Stadion Bolig AS c/o Backe Prosjekt
Arkitekt: Arconsult Ove Bøe
Landskapsarkitekt: Øvre Romerike Prosjektering

Totalentreprenør: Backe Romerike

Inngangsparti Samisk vitenskapsbygg, Kautokeino

Kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg – rammeavtale med Statsbygg - tilstandsvurdering og rådgiving

Oppdraget omfatter kartlegging, registrering og forslag til tiltak for å oppfylle krav til universell utforming i eksisterende bygg, samt kostnadsestimering av tiltakene. Mange av byggene har vært vernede. Oppdraget omfatter bygninger over hele landet.
Vår oppdragsgiver: Statsbygg

To skolebarn ser ivrig ned i skrivebok

Lydmiljø i skoler -publikasjon

En veileder til hjelp for kartlegging, utbedring av tiltak og drift. 

Rettet mot alle som er involvert i oppgradering av universell
utforming i eksisterende undervisningsbygg. 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Persontransport

Gråkallbanen i Trondheim

 Mobilitet for alle!  - publikasjon

 Informasjonsportalen "Mobilitet for alle"  går gjennom krav til universell utforming i busstransport, togtransport og infrastruktur. 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Detalj fra passasjerskip - rekkverk med hav og himmel i bakgrunnen

Havyard Design & Solutions AS

Rådgivning for skipsdesign 

Havyard designer bl.a. passasjerskip som konstrueres og
bygges utenlands.
Universell Utforming AS har vært rådgiver i prosjekteringen
av skipene i henhold til gjeldende krav til universell utforming av maritim
transport.
Vår oppdragsgiver: Havyard Design & Solutions AS


Bybanen på skinner langs en allé med grønne trær

Kravspesifikasjon ny billettløsning Bybanen Bergen


Universell Utforming AS har skrevet kravspesifikasjonen når det gjelder universell utforming når Skyss nå i 2021 anskaffer nye betalingsautomater til Bybanen. Spesifikasjonen er gjort med bakgrunn i gjeldende norsk forskrift og kommende regelverk fra EU (EN 301 549).

Oppdragsgiver: Skyss/ Vestland Fylkeskommune

Utsyn over norsk fjordlanskap fra passasjerbåt

Universell utforming i maritim passasjertransport - publikasjon

Universell Utforming AS har utviklet, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, rederier og representanter for transportører og interesseorganisasjoner nettportalen Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport i norsk og engelsk versjon. 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Velferdsteknologi og eHelse

Hjemmesykepleier viser display på veggen til eldre kvinne

Nettportalen Virtuelt Visningshjem

Nettportalen fokuserer på aspekter ved universell utforming av velferdsteknologi, krav til tjenester, boliger der løsninger skal installeres, og annen informasjon. 

Prosjektet ble startet i 2019 og nettportalen lansert i februar 2020.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Samarbeidspartner: Karde AS

 

Eldre dame som ser ut i luften

Gatekeeper, prosjekt om smarthelse for eldre

Gatekeeper er et prosjekt for å finne nye og effektive måter
å bruke nye teknologier på for å sikre et sunt og selvstendig liv for eldre. Vår oppdragsgiver Funka er med i et europeisk konsortium finansiert avEU-Kommisjonen/Horizon 2020.
Vår oppdragsgiver:
Funka AB

 

Mennskehån og robothånd strekker seg mot hverandre

Europeisk arbeidsgruppe for standard for universell utforming av velferdsteknologi

Den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN har på vårt initiativ startet å utarbeide standard for velferdsteknologi. Standarden vil omfatte krav til universell utforming av roboter, teknologiløsninger, alarmer, smarthusteknologi, medisinske sensorer, kommunikasjon og tjenester. Arbeidsgruppen ledes av Universell Utforming AS.

Oppdragsgiver: Small Business Standardisering.

Illustrasjon smarte byer: bymotiv med noder og lysende linjer mellom

Utvikling av tre standarder for digitalisering og eldre   

Vi er ekstern prosjektleder for et prosjekt for utvikling av nye, norske standarder for digitalisering, universell utforming og eldre: NS 11037 Digitalisering og inkluderende arbeidsliv, NS 11038 Digitalisering og tingenes internett, NS 11039 Digitalisering og smarte byer.  

Oppdragsgiver: Standard Norge

 

Digital tilgjengelighet

Person som bruker Ipad og PC samtidig

Norsk oversettelse av EN 301 549

Standarden Accessibility requirements for ICT products and services (EN 301 509) PDF-fil 1,9 MB blir sentral når Norge innfører EUs webtilgjengelighetsdirektiv om kort tid. Oppfylling av denne standarden anses som oppfylling av direktivets krav til universell utforming.

Vi koordinerer oversettelsen til norsk i en mindre kompetansegruppe sammen med Digitaliseringsdirektoratet og NKOM.

Vår oppdragsgiver: Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

 

Blyanter, telefon og nettbrett på gulvet framfor et par røde barnesko

 

Digital kartlegging i skolen (DISKO)

Prosjektet kartla brukskvalitet og tilgjengelighet (universell utforming) i en del vanlig apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg ble det utviklet en sjekkliste for lærere/rektorer/skoleeiere for å kontrollere universell utforming i apper.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Samarbeidspartner: Inklusio

Ulike verktøy

Nordisk verktøykasse for inkluderende arbeidsliv

Vi har bidratt til å utarbeide en digital verktøykasse for arbeidsgivere, myndigheter, organisasjoner og andre. Verktøykassen gir veiledning i rettigheter i arbeidslivet, anskaffelser, digitale verktøy , prosesser, kommunikasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fysisk utforming, rekruttering og ansettelse. Oppdragsgiver: Nordens velferdssenter.

Kvinne snakker til mobilen sin

 

Talegjenkjenningsteknologi i Norge

Hva er status for teknologi for å automatisk transkribere naturlig tale til nynorsk, bokmål, tegnspråk eller et samisk språk? Prosjektet skal også brukerteste noen av løsningen som finnes og lage en enkel steg-for-steg-guide for hvordan bruke disse løsningene. Guiden vil bli tilgjengelig på nett.

 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Samarbeidspartner: Hørselshemmedes landsforbund

Lovverk og standardisering

SBS Logo

Standardisering innen rammen av Small Business Standards, SBS

Universell Utforming AS har siden 2018 fått støtte fra SBS til å delta i europeisk og internasjonalt arbeid med standarder innen universell utforming. Dette omfatter deltakelse i CENs strategigruppe for universell

utforming i generell standardisering og CENs hjelpemiddelkomite samt i ISO (aldrende samfunn).

Finansiering ved: Small Business Standardisation, SBS

Gatekeeper logo

 

EUs medisindirektiver – oversikt over standarder og verktøy 

Som del av det EU-finansierte prosjektet Gatekeeper har vi utarbeidet en rapport om hvilke verktøy som er relevante for å oppfylle EUs reviderte forordninger for medisinsk utstyr, Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og Forordning (EU) 2017/746 som begge trer i kraft i 2021. 

Oppdragsgiver: Funka

 

ISO-logo

 

Internasjonal standard om eldre i arbeidslivet

Vi er med i en ISO (International Standardisation Organisation) komité som utarbeider standard for et inkluderende arbeidsliv for eldre. Standarden ISO 23617 Ageing societies — Guidelines for an age-inclusive workforce er nå til avstemning. Universell Utforming AS tar også aktivt del i en norsk komité av eksperter på eldreområdet.

Oppdragsgiver: Small Business Standards (SBS).

 

Cen Logo

Europeisk rådgivningsgruppe om universell utforming i standardisering - SAGA

Vi deltar i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENs rådgivningsgruppe for universell utforming i standardisering. Gruppen, Strategic Advisory Group Accessibility (SAGA) ble opprettet for å få europeiske standardiseringskomiteer til å integrere universell utforming i generell standardisering.  Oppdragsgiver: Small Business Standards.