Tommestokk som viser resultat etter måling av terskelhøyde.

Ønsker dere å kartlegge universell utforming i eksisterende skoler?

Bufdir lyser årlig ut støtte til prosjekter innen universell utforming. I 2021 prioriterer Bufdir prosjekter som omhandler kartleggingstiltak av universell utforming i grunnskoler. 

 

Universell Utforming AS kan bistå både med kurs og rådgivning i forkant av kartleggingen og med gjennomføring av selve kartleggingen. 

 

 

Vi kan bistå med følgende:

1. Kurs og rådgivning om kartlegging av universell utforming i eksisterende skoler

I 2020 fikk Universell Utforming AS tilskuddsmidler fra Bufdir til å gjennomføre kurs om kartlegging av eksisterende skoler. Kursene skal holdes i 2021, og vi ønsker samarbeid med kommuner eller fylkeskommuner som ønsker kompetanseoppbygging.

Vi har spisskompetanse om universell utforming og mange års erfaring med kartlegging av skoler. Med dette som utgangspunkt kan vi holde kurs hvor vi gir innspill om kartleggingsmetode, hvilke avvik som bør prioriteres utbedret illustrert med bildeeksempler samt basiskunnskap om universell utforming av skolebygg.

Det foreligger ikke klare retningslinjer når det gjelder hvilket nivå som bør legges til grunn ved kartlegging av universell utforming og vurdering av tiltak i eksisterende bygg. Dette er det opp til den enkelte skoleeier å finne ut av. Kartleggingsresultatet vil derfor være avhengig av både bestillers og kartleggers kompetanse.

Gjennomføring av kursene finansieres med tilskuddsmidler fra Bufdir i tillegg til en egenandel fra skoleeier. Det er et begrenset antall kurs som dekkes av tilskuddsmidlene, så førstemann til mølla Ta kontakt med Karen-Anne Noer på e-post karen.anne@universellutforming.no dersom du har spørsmål eller ønsker et kurs i din kommune/fylkeskommune.

 

2.  Gjennomføring av kartlegging av universell utforming i eksisterende skoler

I eksisterende skoler er det ofte mange avvik fra dagens lovkrav, og det er nødvendig å prioritere hvilke avvik som bør utbedres. For å kunne vurdere hvor man bør «legge lista», er det nødvendig med god kjennskap til lovverk, god fagkompetanse om universell utforming og erfaring med kartleggingsarbeid. Valg av kartleggingsverktøy er sentralt og må tilpasses ønsket kartleggingsnivå. Et avansert kartleggingsverktøy som skoleeier selv ikke oppdaterer eller benytter videre, er ikke nødvendigvis en hensiktsmessig investering.

Universell Utforming AS har lang erfaring med å kartlegge universell utforming i eksisterende skoler. Vi er opptatt av å bruke en kartleggingsmetode som er tilpasset den enkelte oppdragsgivers behov. I tillegg til å kartlegge tilgjengelighet, orienterbarhet og sikkerhet, kan vi gjennomføre lydmålinger og kostnadsestimere de utbedringstiltakene vi foreslår.

Vi oppfordrer kommunene til å benytte seg av muligheten om tilskudd fra Bufdir slik at en eller flere av kommunens grunnskoler blir kartlagt i 2021. Ta kontakt med Trine Presterud på e-post trine@universellutforming.nodersom du har spørsmål eller ønsker et pristilbud på kartlegging av en eller flere skoler.

Se Bufdirs nettside for nærmere informasjon om tilskuddsordningen. 

0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019