Smilende elever ved pultene sine

Ny veileder: Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg

Skolen er en viktig arena for alle elever. Her legges mye av grunnlaget for videre vennskap, livsløp og karriere. Det er viktig at alle elever kan ta del i både undervisning og samarbeid med andre elever. Lydmiljøet er en viktig del av dette. Vi har laget en veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg.

Lydmiljøet har ofte vært oversett når man arbeider med inkludering, likestilling og universell utforming. Dette er i ferd med å endre seg. Noen skoler har nå startet med å installere lydanlegg for å bedre lytteforholdene for alle elever. Et lydutjevningsanlegg er et høyttalersystem som fordeler lyden jevnest mulig i et rom eller areal.

 

Universell Utforming AS har fulgt et prosjekt gjennomført i Oslo kommune i 2020-21 hvor Undervisningsbygg KF (nå Oslobygg KF) utbedret de akustiske forholdene og installerte lydutjevningsanlegg i alle undervisningsrom ved seks skoler. Vi fulgte prosjektet gjennom hele perioden og laget med utgangspunkt i prosjektet en generell veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg.

 

Med veilederen Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg (2021), PDF 0,5 MB ønsker vi å gi hjelp til kommuner som vil bedre lytteforholdene i skolene ved å installere lydutjevningsanlegg. Veilederen introduserer hvorfor lydforhold er viktig for trivsel, inkludering og læring. Skolen er også en arbeidsplass. Mange lærere sliter med stemmeproblemer. Gode lytteforhold og innstallering av lydutjevningsanlegg gjør det enklere å være lærer.

 

Vi viser til krav til lyd i lovverk, og beskriver hvordan man kan gå fram for å forbedre lydforholdene med tekniske installasjoner. Hånd i hånd med innstallering av lydanlegg, går utbedringer av de akustiske forholdene i bygget. Veilederen passer for bygg som skal rehabiliteres/oppgraderes, men også for nybygg.

 

Veilederen gjennomgår hele prosessen med planlegging, innhenting av tilbud, installasjon, drift og vedlikehold av lydutstyr. Veilederen tar også for seg utbedringer og krav til romakustikk da dette er avgjørende for å oppnå best effekt sammen med lydutstyr.  Lydanlegg utgjør bare én del av det å lage gode lydforhold. Kommunene oppfordres til å utbedre de fysiske, akustiske forholdene i skolene for et godt resultat. Eller å stille krav om kontroll av lydforhold ved nybygg. Hvis man kun installerer lydanlegg uten samtidig å utbedre de akustiske forholdene, dersom disse ikke er gode nok, kan man risikere at det ikke blir et bedre lydmiljø, bare høyere lyd og kanskje mer støy som følge av det.

 

Som vedlegg i veilederen finnes et eksempel på en kravspesifikasjon for innkjøp av lydutjevningsanlegg som kan brukes som et utgangspunkt og inspirasjon ved utarbeidelse av en egen kravspesifikasjon.

 

Prosjektet har vært finansiert gjennom Bufdirs tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

 

Last ned publikasjonen
0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019