Mobil og nettbrett på gulvet foran et par røde barnesko

Apper for alle elever!

Hvordan skal skolen sikre at så mange som mulig kan bruke de digitale verktøyene som velges? Vi har testet noen vanlige apper som brukes i skolen og laget en enkel sjekkliste for å avdekke manglende universell utforming. Nå er den klar!

 

Stadig mer undervisning, læring, oppgaver og innlevering skjer digitalt i skolen. Dette skjer via ulike typer digitale læringsressurser, læringsplattformer, digitale bøker, nettsteder eller apper. Noen av appene er generelle og brukes i flere sammenhenger, andre er spesielt utviklet for undervisning.

 

Universell Utforming AS fikk i 2020 tilskudd fra Bufdir til prosjektet "Digital kartlegging i skolen ". Prosjektet skulle undersøke universell utforming i en del vanlige apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg skulle vi lage en sjekkliste for lærere, rektorer og skoleeiere slik at de selv kan kontrollere universell utforming i apper. Prosjektet er nå ferdig.

 

Feil funnet i alle appene

På grunn av begrensete midler i prosjektet, har vi kun vurdert iOS-apper. Sjekklisten er også utviklet for apper laget for dette operativsystemet.  

Apper som vi har testet:

1.      Showbie – samhandling, innlevering og oppfølging lærer-klasse-elev-foreldre

2.      Book Creator – lage multimediainnhold

3.      IThoughts – lage tankekart

4.      Gangetesteren – mattespill

5.      Geogebra – geometriundervisning, avansert kalkulator

6.      Kahoot – underholdning, spill, multiple choice-oppgaver

7.      Brettboka – app for å laste ned og lese  digitale lærebøker

 

Disse appene ble valgt for å prøve å oppnå spredning når det gjelder fag, innholdstyper og produsenter.

Vi tok også utgangspunkt i det pedagogiske hjulet som har en femdeling av apper og forsøkte å velge apper som dekker ulike funksjoner.

 

Testene ble gjennomført ved å velge en vanlig oppgave i hver app for deretter å teste et utvalg av kravene i retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) som forskrift om universell utforming av IKT-løsninger bygger på. 

 

Ingen av appene som ble undersøkt, tilfredsstilte alle kravene vi kontrollerte for.

 

Graden av utilgjengelighet varierte fra mindre kritiske feil som kan gjøre det vanskeligere for brukere med funksjonsnedsettelser å bruke appen på lik linje med medelevene, til apper som var helt umulige å bruke for mennesker med nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser.

 

Dette har innflytelse på elevers mulighet for likestilt deltakelse i undervisningen.

 

Sjekkliste for apper

Parallelt med den konkrete gjennomgangen av appene, har vi utviklet en sjekkliste med tanke på å kunne utføre en enkel kontroll av appen uten at den som kontrollerer har bakgrunn innen universell utforming eller har utstrakte dataferdigheter.

 

Sjekklisten skal gi en pekepinn på om appen tilfredsstiller de mest grunnleggende kravene til universell utforming, men vil ikke dekke samtlige krav ved et eventuelt tilsyn fra Digitaliseringsdirektoratet.

 

Det er heller ikke garantert at appen er fullt brukbar eller brukervennlig. Selv om sjekklisten ikke avdekker alle problemer, gir den en tydelig indikasjon på nivået av tilgjengelighet.

 

Sjekklisten finnes som nettversjon eller den kan lastes ned som PDF (1MB).

 

Innspill fra sentrale aktører

En referansegruppe har gitt verdifulle innspill i prosjektet. Referansegruppen var nyttige bidragsytere både når det gjaldt test og utvikling av sjekkliste.

Referansegruppen bestod av representanter fra Unge Funksjonshemmede, Utdanningsdirektoratet, Blindeforbundet, Molde kommune, Statped og MediaLT.

Prosjektleder har vært Sigrid Skavlid, Universell Utforming AS. Fra firmaet Inklusio deltok daglig leder Stein Erik Skotkjerra.

Sjekkliste for apper - PDF 1 MB
0

Skriv en kommentar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:

1. Kunde- og leverandøropplysninger Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:

Innsyn Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019