Hopp over navigasjon

Lansering av portalen "Mobilitet for alle", 26. april 2021

Universell Utforming AS har med støtte fra Bufdir utviklet nettportalen "Mobilitet for alle, om universell utforming av passasjertransport med buss og bane". Vi lanserer portalen mandag 26. april på et webinar fra kl. 10:00-13:00 med innlegg fra sentrale aktører innen jernbane og busstransportsektoren, og vil presentere innholdet i nettportalen.

Ansvarlig: Rudolph Brynn, Universell Utforming AS

Om webinaret

Tid: Mandag 26. april 2021,  kl. 10:00-13:00 

Sted: Teams 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVjYzI5YmUtM2I2ZC00M2RjLTg5ZjEtYTJhNGE3MzVkODgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9db37fa-1468-45e6-aa54-b2a05bc62f6e%22%2c%22Oid%22%3a%222a265393-72c4-4e06-aff6-65d66b551d65%22%7d 

Pris: Gratis

Påmelding: Påmeldingsfrist 23. april 2021

Påmelding

Program 

10:00-10:10Velkommen og kort orientering om prosjektet Mobilitet for alle ved UUAS, Rudoplh Brynn
10:10-10:25Universell Utforming AS og betydningen av likeverdig tilgang til transport ved Geir Lippestad 
10:25-11:00Presentasjon av Mobilitet for alle! ved UUAS, Rudolph Brynn
11:00-11:15Pause
11:15-11:30Nasjonal Transportplan og universell utforming ved Samferdselsdepartementet, Marianne Dalgard
11:30-11:45Universell utforming i offentlig transport - passasjerenes perspektiv ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Cato Lie
11:45-12:00Kolumbus og universell utforming i busstransport ved Kolumbus Rogaland, Svein Ystanes
12:00-12.15 Pause
12:15-12:30Vy og universell utforing i jernbanen ved VY, Tore Bjørbavk Amblie
12:30-12:55Spørsmål og diskusjon
12:55-13:00Veien videre, avslutnning ved UUAS, Rudolph Brynn

Påmelding til webinar

Personvernerklæring

Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed.


Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss. Daglig leder i Universell Utforming AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Vi utleverer aldri personopplysninger til andre enn dem som har tilgang via å være databehandler. Våre databehandlere har trygge og sikre løsninger for lagring av data.

Ulike typer personopplysninger:


1. Kunde- og leverandøropplysninger
Vi leverer tjenester og er også kjøper av varer og tjenester. For å kunne følge opp prosjekter, kunder, fakturaer og kontrakter lagrer vi et minimum av kontaktopplysninger i tilknytning til dette så som telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer også informasjon om aktiviteter som følger av vårt arbeid som oppdragstaker. Dette kan være opplysninger om hvem som har deltatt for eksempel i et møte med en oppdragsgiver vi har. Gjennom direkte og personlig kontakt kan vi ha en effektiv dialog med kunder og leverandører.

2. Informasjon fra besøk på nettsidene universellutforming.org
Gjennom besøk på våre nettsider registres aktivitet til serveren du bruker til å navigere deg rundt på nettsidene gjennom verktøyet Google Analytics. Vi får da tilgang til IP-adressen (serverens «telefonnummer»), men dette kan sjelden spores til enkeltpersoner. Hvis du likevel vil reservere deg fra at ditt besøk på våre nettsider skal komme med i Google Analytics, kan du installere en add-on i nettleseren din, se: www.allaboutcookies.org.

Om du sender inn et skjema vi nettsiden, vil informasjon fra denne henvendelsen kunne bli lagret alt etter hva henvendelsen gjelder (enten som kunde- eller leverandøropplysninger eller i markedsføringsøyemed), eller slettet etter at den er besvart.

3. Markedsføringsopplysninger
Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, frokostmøter og sender ut nyhetsbrev. Slike forsendelser er basert på at du har gitt oss samtykke til at vi kan gjøre det. Du kan trekke tilbake samtykket (ved å melde deg av) eller sende oss en e-post hvor du skriver at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

4. Personalopplysninger
Som arbeidsgivere det nødvendig å lagre personalopplysninger så som lønnsopplysninger, konto, stillingsprosent mv. Det er svært begrenset hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Dine rettigheter:


Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger. Send i så fall en e-post til post@universellutforming.org. Du har krav på svar innen én måned etter at du har sendt henvendelsen.

Retting og sletting
Det er viktig at vi har riktige opplysninger og opplysningen vi har er nødvendige for vårt arbeid. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om de er mangelfulle eller unødvendige. Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for.

Utlevering av data
Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert.

Kontakt: post@universellutforming.org

Dato for denne erklæringen: 18.3.2019